Veel gestelde vragen

Familierecht

Ik woon samen. Is mijn partner mijn erfgenaam?

Nee. Met een testament (gecombineerd met een samenlevingsovereenkomst) kunt u regelen dat uw partner wel uw erfgenaam is.

Wat moet ik doen na een overlijden?

Na een overlijden gaan alle rechten en verplichtingen van de overledene over op de erfgenamen. Dit betekent dat erfgenamen ook aansprakelijk zijn voor schulden. Als deskundige op het gebied van de afhandeling van nalatenschappen informeren wij u over uw rechten en plichten als erfgenaam. Wij helpen u bij de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder de verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap.
Het is verstandig na een overlijden zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Ik ben getrouwd. Dan is het erfrecht toch geregeld? Moet ik nog een testament maken?

Hoewel de wet veel zaken goed regelt, zijn er toch genoeg redenen om wél een testament te maken. De wet regelt namelijk niet alles. Met een testament bespaart u bijna altijd erfbelasting. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld de voogdij over uw minderjarige kinderen regelen en bepalen dat wat uw kinderen van u erven, bij een echtscheiding niet gedeeld hoeft te worden met het ex-schoonkind.

Hoe kan ik belasting besparen

In een testament kunnen diverse clausules worden opgenomen om erfbelasting te besparen. Bijvoorbeeld clausules om optimaal gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen.

Mijn moeder gaat binnenkort naar een verzorgingshuis. Moet zij nu haar vermogen opeten?

De eigen bijdrage in de kosten van zorg wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en het vermogen van uw moeder. In bepaalde situaties kan dit betekenen dat de eigen bijdrage hoger is dan het inkomen. Er zijn diverse mogelijkheden om hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door het doen van schenkingen (op papier).

Het regelen van bijvoorbeeld bankzaken en het doen van de jaarlijkse belastingaangifte valt mijn ouders de laatste jaren steeds zwaarder. Hoe kan ik deze zaken voor mijn ouders regelen?

Wij kunnen voor uw ouders een algemene volmacht maken, waarmee zij u de bevoegdheid geven om hun belangen te behartigen. In deze volmacht kunnen uw ouders ook aangeven wie welke werkzaamheden moet verrichten. Dit wordt tegenwoordig ook wel “levenstestament” genoemd.

Ondernemingsrecht

Ik wil mijn eigen bedrijf beginnen, is het verstandig dit in de vorm van een B.V. te doen?

Een voordeel van de B.V.-vorm is dat de B.V. een rechtspersoon is en daarmee zelfstandig vermogen kan bezitten. De aandeelhouder en de bestuurder zijn daarom in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de B.V. Daarnaast kan een B.V. snel en zonder minimumkapitaal worden opgericht. Of een B.V. voor uw onderneming de geschikte vorm is, is uiteraard afhankelijk van uw omstandigheden.

Mijn partner en ik gaan samenwerken in een vennootschap onder firma. Waar moet ik op letten; en moet ik een vennootschapsovereenkomst maken?

Hoewel het niet noodzakelijk is een vennootschapsovereenkomst op te stellen, is dit zeker aan te raden. Op grond van de wet is iedere vennoot bevoegd de VOF de vertegenwoordigen. Hiervan kunt u in de vennootschapsovereenkomst afwijken, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke bevoegdheid of een beperking in het bedrag. Tevens is het wenselijk in een vennootschapsovereenkomst een zogeheten voortzettingsbeding op te nemen, zodat de onderneming kan worden voortgezet wanneer een vennoot komt te overlijden of failliet gaat. In dat laatste schuilt overigens het grote gevaar van een VOF.

Hoe snel kan ik een B.V. oprichten?

Dat kan heel snel, als het moet op dezelfde dag nog inclusief inschrijving in het handelsregister.

Klopt het dat ik kapitaal uit mijn B.V. aan mezelf kan terug betalen?

Dat klopt. U kunt agio en aandelenkapitaal bijna helemaal terugbetalen, in veel gevallen zelfs zonder heffing van belasting. Er zijn natuurlijk wel spelregels die u moet naleven. Wij kennen die spelregels.

Ik ga aandelen overnemen in het bedrijf. Zijn er nog meer zaken waar ik aan moet denken dan alleen de levering van aandelen?

Natuurlijk wilt u eigenaar worden van de aandelen, daar zorgen wij voor met de akte van levering. Maar wat gebeurt er bij uw overlijden? Ook dat kunnen wij met u regelen.

Ik heb aandelen in een B.V. en ga scheiden. De aandelen staan op mijn naam, maar ik heb geen huwelijkse voorwaarden. Volgens mij hoef ik niets te doen, klopt dat?

Dat hangt ervan af wanneer u getrouwd bent, vóór of na 1 januari 2018. Het kan zijn dat de aandelen, net zoals de woning, verdeeld moeten worden bij notariële akte. Het kan dus zijn dat het geen verschil maakt op wiens naam die staan. Om heffing van Inkomstenbelasting te voorkomen is het van belang dat de aandelen binnen twee jaar na de echtscheiding worden verdeeld.

Onroerend goed

Ik heb een koper gevonden voor mijn woning. Kan ik nu gelijk naar de notaris?

U kunt gelijk contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een koopakte voor u opmaken en daarna de overdracht van de woning voor u verzorgen.

Mijn woning staat te koop, maar ik vertrek naar het buitenland. Wat kan ik regelen?

U kunt een volmacht door ons laten opmaken, zodat wij of iemand anders bevoegd is om namens u de koopakte en de akte van levering te ondertekenen.

Ik heb mijn hypothecaire geldlening volledig afgelost. Moet ik verder nog iets regelen?

Zodra de lening is afgelost, moet de inschrijving van het hypotheekrecht op uw woning nog bij het Kadaster worden doorgehaald. Wij kunnen een dergelijke doorhaling voor u verzorgen.

Kan ik mijn kind financieel helpen voor de aankoop van een woning?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind financieel te helpen. U kunt bijvoorbeeld belastingvrij een bedrag schenken, wellicht kunt u gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van € 100.000. Daarnaast kunt u een bedrag lenen aan uw kind. Dit is vaak fiscaal voordeliger dan schenken. Wij adviseren u graag wat in de situatie van u en uw kind het meest voordelig is.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wij hebben samen een woning en ik wil de woning overnemen. Wat moet ik doen?

Allereerst is het verstandig om met de hypotheekbank contact op te nemen om te bespreken of het financieel haalbaar is dat u de hypotheek geheel overneemt. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u proberen een nieuwe hypotheek aan te gaan. Als het financiële plaatje rond is, zal de woning aan u moeten worden toebedeeld. Daar is een notariële akte van verdeling voor nodig. Wij helpen u graag bij dit proces, bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium een concept van de akte van verdeling voor u op te maken.